O portáli

Vitajte na stránke informačného portálu o Aspergerovom syndróme (ďalej aj “AS”) a vysokofunkčnom autizme (ďalej aj “HFA”), ktorý pre Vás pripravuje Centrum nadania, n.o.

 

Cieľ stránky

Cieľom vytváranej stránky je zlepšiť informovanosť o problematike AS a HFA, predovšetkým o vysokofunkčnej časti autistického spektra, poskytnúť priestor na vzájomnú pomoc a výmenu skúseností medzi rodičmi detí, dospievajúcich a dospelých s AS a HFA, s perspektívou spoločných stretnutí.

 

Ľudia s AS a HFA

Chceme sa spolupodieľať na prelamovaní samoty ľudí autistického spektra, byť priestorom pre vytváranie kontaktov medzi dospievajúcimi a dospelými ľuďmi s AS a HFA v našom virtuálnom Aspíkove.

 

Rodina a priatelia

Našim ďalším zámerom je prispieť k šíreniu najnovších odborných poznatkov o podstate odlišného myslenia a vnímania ľudí vysokofunkčnej časti autistického spektra umožňujúcich lepšiu a včasnú identifikáciu a diagnostiku detí s AS.

 

Škola

V neposlednom rade chceme dosiahnuť zlepšovanie informovanosti o potrebách, vhodnej pomoci a prístupe k žiakom a študentom s AS a HFA navštevujúcich základné, stredné či vysoké školy.

 

Zapojte sa aj Vy

Privítame od Vás podnety na témy, ktorým je potrebné sa prioritne venovať, z pohľadu rodičov, pedagógov, či samotných aspíkov. Budeme vďační za zaslanie Vášho príbehu, či príbehu Vášho dieťaťa, týkajúceho sa napr. cesty k diagnostike AS či HFA, prípadne informácie o problémoch vo vzdelávaní /integrácia, VIP, spolupráca so školou/, nakoľko aj pomocou nich chceme mapovať aktuálnu situáciu medzi žiakmi, študentami i dospelými ľuďmi s AS a HFA na Slovensku. Vaše podnety môžete zasielať mailom.

 

Potešíme sa každej Vašej spätnej väzbe, konštruktívnej kritike, ale predovšetkým dobrým nápadom ako ďalej zlepšovať náplň nášho portálu, aby čo najlepšie slúžil predovšetkým potrebám detí, dospievajúcim a dospelým ľuďom s AS/HFA, ich rodičom, ako aj učiteľom, asistentom a odborníkom. Prípadní záujemcovia o spoluprácu pri napĺňaní obsahu stránky sú tiež vítaní.

 

Vaša podpora

Činnosť portálu, následné stretnutia, semináre a ďalšie aktivity môžete podporiť aj finančne prostredníctvom 2% z dane alebo priamo na účet Centra nadania, n.o., č. účtu: 2626184664/1100 s udaním správy pre prijímateľa v znení “Aspíkovo”, teda pre účely tohto projektu.