Päť typov sociálneho správania u ľudí s AS/HFA

Ľudia majú tendenciu predstavovať si, že všetci jedinci s poruchou autistického spektra, teda aj s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom, majú v sociálnej oblasti podobné prejavy. V skutočnosti je spoločenské správanie ľudí s týmto handicapom značne rozmanité.

Informovanie školy a triedy o AS či HFA

Čo a či povedať učiteľovi o Aspergerovom syndróme je častou dilemou rodičov po absolvovaní diagnostiky dieťaťa. Väčšinou rodičia nechcú, aby sa o odlišnosti ich dieťaťa hovorilo a už vôbec nie so spolužiakmi dieťaťa. Spolužiaci si však vždy a veľmi rýchlo všimnú, že žiak s Aspergerovým syndrómom (ďalej aj “AS”) je odlišný.

Aspergerov syndróm v období dospievania

Obdobie dospievania je pre jedincov s Aspergerovým syndrómom mimoriadne zložité. Musia sa vyrovnať s mnohými náročnými zmenami, zvýrazňuje sa ich deficit v oblasti sociálnych vzťahov, začínajú si všímať svoju odlišnosť, čo je pre mnohých z nich veľmi bolestivé a mätúce.

Aspergerov syndróm u dievčat a žien

Predstava, že Aspergerov syndróm sa u dievčat vyskytuje výrazne menej frekventovane ako u chlapcov, je pomerne hlboko zakorenená. V odborných kruhoch sa hovorí, že na štyroch chlapcov s Aspergerovým syndrómom pripadá jedno dievča.

Emocionálna rôznorodosť v autistickom spektre

“Nemôže byť autista, lebo veľmi ľúbi svoju sestričku.” “Nemôže objímať a pusinkovať svojho malého súrodenca – bábätko, nanajvýš mu bude ubližovať, lebo je autista.” “Autisti nemajú (vyššie) emócie.” S takýmito a podobnými zovšeobecňujúcimi a zjednošujúcimi tvrdeniami sú konfrontovan

Kognitívna rôznorodosť detí a dospelých autistického spektra

Väčšina (najmä staršej) literatúry o autizme uvádza, že 70 až 80% populácie autistov je zároveň mentálne retardovaných (ďalej aj “MR”).

Dilemy výberu školy pre dieťa s AS/HFA

Aká forma vzdelávania je najvhodnejšia pre dieťa s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS) či vysokofunkčným autizmom (ďalej HFA)? Ako a či v škole povedať o AS/HFA? Bude škola v prípade potreby kontaktovať odborníka rozumejúceho kognitívnym špecifikám detí s AS/HFA?

Autistické spektrum a jeho variabilita

Autistické spektrum je populácia detí, dospievajúcich a dospelých ľudí, ktorí majú jedinú spoločnú črtu – absenciu sociálnej intuície v oblasti komunikácie, medziľudskej interakcie a hry.

Čo je to Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm /ďalej AS/ bol do klasifikácie amerického diagnostického manuálu (DSM-IV) zavedený v roku 1994 ako samostatná kategória v rámci autistického spektra.

Syndikovať obsah