Ako byť priateľom človeka s poruchou autistického spektra

Som veľmi vďačný za priateľstvá, ktoré som vytvoril s niekoľkými výnimočnými ľuďmi. Títo ľudia so mnou nadviazali vzťah, hoci to so mnou nemajú vždy ľahké. Veľmi si tieto priateľstvá vážim a cítim sa poctený, že môžem poznať týchto skvelých ľudí.

Sociálne omyly a ako sa im vyhnúť

Jerry Newport, spisovateľ s Aspergerovým syndrómom, zostavil zoznam svojich omylov pri nadväzovaní vzťahov s opačným pohlavím. Hoci svoje rady, ako sa týmto chybám vyhnúť, adresoval mužom s poruchou autistického spektra, inšpiráciu v nich iste nájdu aj ženy.

Emocionalita u jedincov s Aspergerovým syndrómom

Schopnosť porozumieť citovým stavom a vyjadriť emócie primerane veku a situácii býva u ľudí s Aspergerovým syndrómom narušená. Mnohí ľudia s Aspergerovým syndrómom sú náchylní na úzkosti a depresie a majú problémy ovládať svoj hnev.

Žiaci s Aspergerovým syndrómom: Príčiny školskej úzkosti

Deti s AS bez ohľadu na vek bežne zažívajú školskú úzkosť a stres.

Kognitívne schopnosti jedincov s Aspergerovým syndrómom

Deti i dospelí s Aspergerovým syndrómom majú spravidla značne nevyrovnaný profil kognitívnych schopností.

Zvládanie negatívnych emócií spojených s rodičovstvom dieťaťa s Aspergerovým syndrómom

Keď sa rodičia dozvedia, že ich dieťa má poruchu autistického spektra, musia sa vysporiadať s mnohými negatívnymi emóciami:

Hudobné nadanie a jeho rozvoj u detí s AS /HFA

Hoci absolútny hudobný sluch má len malá časť celkovej populácie, v skupine detí autistického spektra je výskyt absolútneho hudobného sluchu mimoriadne vysoký.

Komunikácia jedincov s Aspergerovým syndrómom

Deti i dospelí s Aspergerovým syndrómom majú rozsiahlu slovnú zásobu a dokážu dlho a fundovane hovoriť o predmete ich záujmu, predsa však majú v oblasti komunikácie nezanedbateľné deficity.

Výskyt autistických čŕt v populácii

Z roka na rok sa v odborných článkoch uvádza čoraz vyšší údaj percentuálneho zastúpenia detí s poruchou autistického spektra, naposledy 116/10 000 (Baird 2006).

Zmyslové vnímanie u jedincov s Aspergerovým syndrómom

Zmyslové vnímanie ľudí s Aspergerovým syndrómom sa zmieňuje málokedy. Pritom odlišnosti v zmyslovom vnímaní často spôsobujú deťom i dospelým nemalé problémy.

Syndikovať obsah